יצירת קשר סוגי הביטוח קצת עלינודף הבית
ביטוח דירקטורים

בעקבות חוק החברות החדש, שנכנס לתוקפו ביום 01.02.2000 דירקטורים ונושאי משרה
בכירים הפכו חשופים עוד יותר לסיכונים משפטיים. הפוליסת מקיפה
את כל ההיבטים המשפטיים של החוק החדש ומכילה יתרונות רבים ובלעדיים לדירקטורים
ולנושאי משרה.

המטלות הרבות והאחריות הגדולה המוטלות עליך, חושפות אותך לתביעות אישיות מסוגים שונים:

טעות, שיכחה, חריגה מסמכות, הזנחה, הצהרה מטעה- שבוצעו בתום לב.

הפרת חובת הזהירות בתום -לב כלפי כל אדם וכלפי החברה.

הפרת אמונים, שנעשתה בתום לב וביסוד סביר שהחברה לא תיפגע.

חובות כספיים לאדם אחר, ש נוצרו כתוצאה מפעולה בתום -לב שתעשה

מתוקף היותך נושא משרה בחברה.

יתרונות הפוליסה:

פיצוי בגין כל תביעה או נזק כתוצאה ממעשה שלא כדין שעשה נושא המשרה במסגרת

תפקידו בחברה: "מעשה שלא כדין", מעשה או מחדל בתום לב, הפרת חובת הזהירות

כלפי החברה או אדם אחר, הפרת חובת אמונים מאמונה שלא תיפגע בטובת החברה,

חבות כספית לטובת אחר.

פיצוי בגין תביעות העלולות להיות מוגשות על ידי כל צד שלישי: לקוח, צרכן, עובד החברה,

ספק, בעל מניות, שותפים לעסק, רשם החברות, מפרק, כונס נכסים או מנהל ממונה.

כיסוי תביעות בגין תשקיפים, הנפקת מניות, אג"ח, גיוסי הון פרטיים, הקצאות וכו'.

שיפוי יורשים במקרה מות המבוטח.

תשלום עבור ייעוץ משפטי, הוצאות משפט ושכר טרחה עורכי-דין להגנה מפני תביעה

שהוגשה.

· הערה: המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי של הפוליסה ו/או בכתבי השירות הנספחים לפוליסה.

© powered by Teranet internet soloutions