יצירת קשר סוגי הביטוח קצת עלינודף הבית
ביטוח מנהלים

המטרה
ביטוח המנהלים הוא אחד המכשירים הנפוצים והיעילים ביותר בהבטחת רמת חיים נאותה למבוטח ולמשפחתו במקרה של פרישה לגמלאות, או אובדן כושר העבודה או חלילה פטירה.

הדרך
תפירה של חליפת הגנה אישית לכל מבוטח, וכן צבירה והשבחה של הכספים המיועדים לפיצויים ותגמולים - תוך ניצול הטבות המס כדי לייעל את הצבירה.

התשלומים החודשיים
תקנות האוצר (*) קובעות את היקף התשלום לביטוחי המנהלים.
המתכונת המקובלת היא:

תשלום על-ידי המעסיק
8.33% מהשכר לצבירת פיצויי פיטורין
5.00% מהשכר לצבירת תגמולים
עד 2.5% מהשכר לביטוח אובדן כושר עבודה

תשלום על-ידי העובד
5.00% מהשכר לצבירת תגמולים
סה"כ עד 20.83% מהשכר

(*) התקנות לאישור וניהול קופת גמל התשכ"ד (1964).
בשנת 2005 היקף ההפרשות המקסימליות המותרות השתנה.

 

הטבות מס
במסגרת פקודת מס הכנסה נקבע כי:
הסכומים אותם משלם המעביד יוכרו כהוצאה לצרכי מס הכנסה במגבלות האחוזים המותרים ושל תקרות השכר לתוכניות ההון והקצבה שנקבעות מעת לעת.
התשלומים של העובד לתגמולים (ועד תקרה) יזכו אותו בהחזר מס בשיעור של 25%.

מבנה תוכנית הביטוח
התוכנית שתגובש תתן ביטוי לכל אחד מן המרכיבים הבאים:

 1. חסכון לגיל פרישה (בתשלום סכום חד-פעמי או קיצבה חודשית או שילוב ביניהם).
 2. ביטוח למקרה מוות לפני גיל הפרישה (בתשלום סכום חד-פעמי או קיצבה חודשית או שילוב ביניהם).
 3. תשלום חודשי במקרה של אי כושר עבודה עקב מחלה או תאונה.
 4. שחרור מהתשלומים ושמירת מלוא זכויות הפוליסה - לרבות צבירת החיסכון - במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה ממחלה או מתאונה.

בתוכנית ביטוח המנהלים יש 2 מסלולים:

מסלול ביטוח מנהלים מסוג הון
עיקרו של ביטוח המנהלים "ההוני" הוא קבלת החיסכון הצבור בגיל הפרישה באופן חד-פעמי ולא כקצבה חודשית.
בעת היעודה הכספים בתוכנית זו יחולקו בין פיצויים ותגמולים.

מסלול ביטוח מנהלים מסוג קצבה

בניגוד למסלול ההון, ביטוח המנהלים מסוג קצבה לא ייפרע בגיל הפרישה כסכום חד-פעמי אלא כקצבה חודשית לכל החיים.

הערה: משיכת כספי פיצויים ותגמולים ו/או קבלת קצבה חודשית - בכפוף לחוק ולתקנות.

מה קורה בעת עזיבת עבודה?
תוכניות ביטוח המנהלים גמישות, ומאפשרות מספר אופציות במקרה של עזיבת עבודה:
 1. העברת התוכנית למעסיק חדש, תוך התאמתה לתנאי ההעסקה החדשים.
 2. שמירת הפוליסה הקיימת על-ידי המשך תשלום הפרמיה השוטפת במלואה על-ידי המבוטח ושמירה על כל זכויותיה לרבות צבירת החיסכון.
 3. תשלום בעבור הסיכון הביטוחי בלבד (ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה) למשך תקופה מוגבלת (בד"כ עד שנה מיום העזיבה) במחיר נמוך.
 4. הפסקת התשלומים והקפאת הפוליסה.
 5. משיכת הכספים שנצברו, בכפוף לחוק ולתקנות.
 6. שילוב של מספר אפשרויות מתוך האפשרויות המצויינות לעיל.

  יתרונות ביטוח המנהלים

  1. פוליסת ביטוח המנהלים היא חוזה לכל דבר ועניין, כלומר: התחייבויות חברת הביטוח הן חוזיות ובלתי ניתנות להפחתה או לשינוי כלשהו לרעת המבוטח.
  2. מוטבי העובד נקבעים על-ידו בלבד, והוא יכול לשנותם בכל עת לאור שינויים במצבו המשפחתי (פרט לזכויות הפיצויים).
  3. יתרונות מיסוי בפרישה.
  4. תפירת חליפת הגנה אישית על-פי צרכים והשקפת עולם.
  5. בחירת מסלולי השקעה שונים.
  6. אפשרות לשילוב הון, קצבה ופנסיה.

  ·  הערה: המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי של הפוליסה ו/או בכתבי השירות הנספחים לפוליסה.

© powered by Teranet internet soloutions